FINANSOWANIE

Dofinansowanie w wysokości 100% wartości wydatków kwalifikowalnych
•    Koszty kwalifikowane projektu: 79 996 221,17 PLN, w tym:
•    Grant Dotacja ze środków UE (EFRR): 67 996 787,99 PLN
•    Dotacja MNiSW celowa: 11 999 433,18 PLN
•    Koszty niekwalifikowane projektu (VAT):16 278 022,53 PLN

Łączne koszty realizacji Projektu: 96 274 243,70 PLN (brutto), w tym koszty kwalifikowane 79 996 221,17 PLN