WNIOSKODAWCA

Poznańskie Centrum Superkomputerowo–Sieciowe (PCSS), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, jest operatorem sieci naukowej PIONIER i dysponuje, w otoczeniu posiadanej infrastruktury komunikacyjnej, laboratoriami badawczymi w oparciu o które od lat rozwija się jako centrum kompetencji w zakresie sieci i usług sieciowych. Większość prac badawczo-rozwojowych realizowanych w PCSS kończy się efektami praktycznymi i staje się przedmiotem wdrożeń. Ponadto, w ostatnich latach posiadana przez PCSS infrastruktura sieciowa, była intensywnie rozwijana w ramach projektów POIG 2.3. W szczególności dzięki projektowi PLATON udostępnione zostały środowisku naukowemu nowe usługi, z których na koniec 2012 roku korzystało blisko 80.000 użytkowników z polskiego środowiska naukowego, a 48 podmiotów/zespołów naukowych wykorzystywało zaawansowane aplikacje sieciowe opracowane w ramach projektu PLATON.