OPIS

Tytuł projektu: „Rozwój centrum kompetencji w zakresie sieci i usług nowej generacji”

Polskie środowisko naukowe od ponad 20 lat dysponuje zaawansowaną infrastrukturą informatyczną dla nauki, a dostęp do niej – za pośrednictwem szerokopasmowych sieci światłowodowych – posiadają wszystkie instytucje naukowe w kraju. Podstawą tej infrastruktury jest Polski Internet Optyczny PIONIER – sieć będąca istotnym składnikiem europejskiej i światowej e–infrastruktury, umożliwiająca polskiej nauce pełne uczestnictwo w podejmowaniu nowych, globalnych wyzwań w nauce. W dobie szybkich zmian w zakresie technologii informacyjno –komunikacyjnych, nowoczesna infrastruktura sieci i usług sieciowych odgrywa istotną rolę w procesach badawczych i kreowaniu innowacji inspirowanych badaniami naukowymi.

Aktywne włączenie się polskiego środowiska naukowego w realizację zadań związanych z wyzwaniami w obszarze badań na lata 2014 – 2020 wymaga właściwego przygotowania podstawowej bazy stanowiącej punkt wyjścia do działań w obszarach uznawanych przez Unię Europejską i Krajowy Program Badań za priorytetowe. W szczególności w zakresie zaawansowanych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych i ich zastosowań do badań m.in. z zakresu nowych technologii energetyki, nauk o życiu (w tym medycyny), środowiska naturalnego ważne stają się prace badawczo – rozwojowe z obszaru sieci nowych generacji i usług sieciowych, nowych mediów i zaawansowanej wizualizacji, integracji metod i środków ICT z otoczeniem oraz systemów ICT efektywnych energetycznie.

Cel projektu, jakim jest  rozwój centrum kompetencji w zakresie sieci i usług nowej generacji, wynika ściśle z przedstawionych powyżej przesłanek. W ramach wnioskowanego dofinansowania planowana jest w PCSS realizacja, powiązanych z siecią PIONIER, laboratoriów badawczych, eksperymentalnego węzła usługowego i inteligentnych przestrzeni interakcji użytkowników z usługami (w strukturze „living labs”). Realizacja ta obejmuje 9 specjalizowanych laboratoriów powiązanych węzłem eksperymentalnej usługi Lab(IT)aaS.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1.07.2013 r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.11.2015r.

Program Operacyjny:
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Priorytet 2:
Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3:
Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.1:
Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki