HARMONOGRAM

Wnioskodawca, zamierza realizować projekt w ramach dwóch zadań objętych wnioskiem: Budowa laboratoriów badawczych (Zadanie nr 1) oraz Modernizacja budynku Zwierzyniecka (Zadanie nr 2). Modernizacja budynku pozwoli na umiejscowienie w nim laboratoriów „living labs” jako eksperymentalnej przestrzeni badań interakcji użytkowników z usługami sieciowymi nowej generacji czy też laboratorium przetwarzania i przesyłania sieciowych multimediów 3D.

1.07.2013 – Termin rozpoczęcia realizacji projektu

20.11.2013 – Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.03.01-30-044/13 „Rozwój centrum kompetencji w zakresie sieci i usług nowej generacji” między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

07.2013 – 11.2015 – Budowa Laboratoriów badawczych oraz Modernizacja budynku Zwierzyniecka

30.11.2015 – Planowany termin zakończenia realizacji projektu